Traktat pomiędzy IV Republiką Muratyki, a Monarchią Austro-Węgierską

Traktat
o wzajemnym uznaniu i nawiazaniu stosunków dyplomatycznych

pomiędzy Monarchią Austro-Węgierską a IV Republiką Muratyki

zawartym w

Wiedniu, dnia 5. miesiąca maja roku 1922(2022).

Wysokie Układające się Strony:

Jego Cesarska i Królewska Mość Franz Leopold I
w imieniu własnym i Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz

Szanowny Grzegorz Szarak von Hohenburg
w imieniu własnym i IV Republiki Muratyi

zawierają Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony niniejszym uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych kontaktach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie placówek dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej w IV Republice Muratyki oraz IV Republiki Muratyki w Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.
W przypadku reprezentowania Wysoko Układającej się Strony bezpośrednio przez władców drugiej Wysoko Układającej się Strony agrément nie jest wymagany.

Art. 4.

Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego;
b) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
c) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy;
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
e) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność

Art. 5.

Ambasador może zrzec się immunitetu.
Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
W przypadku poddania pod wątpliwość uczciwości lub rzetelności ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa wyjaśniającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach kultury, nauki i gospodarki.

Art. 7.

Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

/-/ Franz Leopold I, imperator et rex, manu proprio

/-/ PRM Grzegorz Szarak von Hohenburg