Jump to content
Muratycka Agencja Prasowa

II Posiedzenie Sejmu III kadencji


Recommended Posts

Wysoki Sejmie,

pragnę otworzyć II Posiedzenie Sejmu Muratyckiego III kadencji, oficjalnie, z godziną 20:XX 21 marca 2022 roku. Porządek obrad na to posiedzenie prezentuje się następująco:

 1. Projekt ustawy SM o Muratyckim Systemie Informatycznym autorstwa @FPvR,
 2. Projekt poprawki do ustawy SM o obywatelstwie muratyckim autorstwa @Waksman,
 3. Projekt ustawy SM zmieniający zapis Ustawy o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki autorstwa @Albert Fryderyk de Espada,
 4. Projekt ustawy SM "Dla Ojczyzny" autorstwa @Waksman.

Po rozpatrzeniu wszystkich projektów przewidzianych w powyższym porządku, jeśli w między czasie do Kancelarii Sejmu wpłyną nowe projekty to zostaną one dopisane do porządku niniejszego posiedzenia.

Przejdźmy zatem do pierwszego punktu porządku obrad czyli rozpatrzenia projektu ustawy SM o Muratyckim Systemie Informatycznym autorstwa @FPvR. Debata potrwa ustawowe 24 godziny do dnia 22 marca 2022 roku godziny 21:00.

Cytat

projekt
Ustawa Sejmu Muratyckiego
o Muratyckim Systemie Informatycznym

z dnia XX.XX.XXXX r.

 

Rozdział I
[Muratycki Urząd Nadzorczy]

Art. 1. Tworzy się Muratycki Urząd Nadzorczy (dalej: MUN, Urząd).
Art. 2. Kompetencjami Urzędu są:

 1. tworzenie, rozwijanie i zarządzanie ZSM,
 2. zarządzanie Bankiem Muratyckim,
 3. zarządzanie Ewidencją Instytucji,
 4. oraz inne nadane pozostałymi aktami prawnymi.

Art. 3. Urzędem kieruje Naczelnik Urzędu Nadzorczego (dalej: Naczelnik, Naczelnik MUN) powoływany i odwoływany przez Prezydenta IV Republiki Muratyki.
Art. 4. Naczelnik MUN może powoływać i odwoływać urzędników według uznania.
 

Rozdział II
[ZSM]

Art. 5. ZSM (nieoficjalnie: Zorganizowany System Muratycki) jest jedynym oficjalnym systemem IV Republiki Muratyki.
Art. 5b. Szczegółowe zasady funkcjonowanie ZSM określa Naczelnik MUN.
Art. 6. Użytkownikiem ZSM może zostać każdy, kto zarejestrował się na forum Muratyki.
Art. 7. Użytkownikiem Aktywnym jest osoba, która odwiedza stronę ZSM co najmniej raz na 7 dni.
Art. 8. Każdy użytkownik zarejestrowany w ZSM otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny w postaci RMXXXXX, gdzie "XXXXX" to numer kolejny (począwszy od 10000).
 

Rozdział III
[Paszporty i Dowody Osobiste]

Art. 9. Wprowadza się Paszporty oraz Dowody Osobiste.
Art. 10. Paszporty wydawane są cudzoziemcom i mieszkańcom IV Republiki Muratyki, którzy nie posiadają obywatelstwa muratyckiego.
Art. 11. Dowody Osobiste wydawane są obywatelom IV Republiki Muratyki.
Art. 12. Paszport zawiera następujące dane:

 1. nazwisko oraz imię lub imiona,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwa,
 4. płeć,
 5. wizerunek twarzy,
 6. podpis,
 7. datę wydania paszportu,
 8. numer dokumentu.

Art. 13. Dowód Osobisty zawiera następujące dane:

 1. nazwisko oraz imię lub imiona,
 2. nazwisko rodowe i imiona rodziców (jeśli są),
 3. datę i miejsce urodzenia,
 4. płeć,
 5. wizerunek twarzy,
 6. podpis,
 7. osobisty NIO,
 8. datę wydania oraz numer dokumentu.

Art. 14. Paszporty oraz Dowody Osobiste wydaje Naczelnik Urzędu Nadzorczego po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Art. 15. Cudzoziemiec lub mieszkaniec, który otrzymał obywatelstwo, ma obowiązek natychmiastowo zgłosić ten fakt do Naczelnika Urzędu Nadzorczego w terminie do 7 dni po jego otrzymaniu.
Art. 16. Obywatel, który utracił obywatelstwo, ma obowiązek natychmiastowo zgłosić ten fakt do Naczelnika Urzędu Nadzorczego w terminie do 7 dni po jego utracie.
Art. 17. Za niedotrzymanie terminów opisanych w Art. 13 oraz Art. 14 grozi kara grzywny w wysokości od 250 do 2500 jordów.
Art. 18. Paszporty i Dowody Osobiste są jedynym dokumentem potwierdzającym tożsamość na terenie IV Republiki Muratyki.
 

Rozdział IV
[Bank Muratycki]

Art. 19. Tworzy się Bank Muratycki jako oficjalny bank Republiki Muratyki.
Art. 20. Każdy mieszkaniec, obywatel i instytucja ma prawo posiadać własne, osobne konto w Banku Muratyckim.
Art. 21. Dostęp do konta instytucji ma wyłącznie jej właściciel.
Art. 22. W przypadku wniosku skierowanego do Urzędu Nadzorczego przez władze państwa, przy sytuacji tego wymagającej (np. nieopłacenie kary grzywny), Naczelnik MUN może zadecydować o wykonaniu przelewu z konta mieszkańca lub instytucji na konto wskazane we wniosku.
Art. 23. Szczegóły dotyczące działalności Banku Muratyckiego ustala Naczelnik Urzędu Nadzorczego.
 

Rozdział V
[Ewidencja Instytucji]

Sekcja I [Ewidencja]

Art. 24. Ewidencja Instytucji jest elementem ZSM, w którym prowadzi się ewidencję wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie IV Republiki Muratyki.

Sekcja II [Rejestracja Instytucji]

Art. 25a. Każdy mieszkaniec IV Republiki Muratyki ma prawo do zarejestrowania instytucji, aby ta widniała w Ewidencji Instytucji.
Art. 25b. Szczególnym typem instytucji jaką może zarejestrować jest Monërskap, czyli grupa firm, których bezpośrednim właścicielem jest jeden mieszkaniec, obywatel, spółka lub zarząd.
Art. 26. Rejestracja instytucji odbywa się poprzez wniosek do MUN, w którym petent musi podać poniższe informacje:

 1. nazwę instytucji, 
 2. numer dokumentu tożsamości właściciela instytucji,
 3. typ instytucji (instytucja prywatna, instytucja państwowa, gazeta, partia polityczna, Monërskap),
 4. logo instytucji.

Art. 27. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Naczelnik Urzędu Nadzorczego lub wyznaczona przez niego osoba, uwzględniając ewentualne uwagi władz państwa.

Sekcja III [Archiwum]

Art. 28. W przypadku gdy właściciel danej instytucji utraci status Użytkownika Aktywnego, Naczelnik MUN lub wyznaczona przez niego osoba może dokonać archiwizacji tej instytucji. Może to zrobić również na wniosek właściciela.
Art. 29. Poprzez archiwizację instytucji rozumie się przeniesienie profilu instytucji do kategorii „Archiwum” w bazie danych Ewidencji. Archiwum jest ogólnodostępną kategorią, do której wgląd ma każdy. Zabrania się całkowitego usuwania instytucji z Ewidencji oraz Archiwum.
Art. 30. Właściciel zarchiwizowanej instytucji może zawnioskować do MUN o zmianę statusu instytucji na aktywną po swoim powrocie, ale nie wcześniej niż tydzień od ponownego uzyskania statusu Użytkownika Aktywnego.

Sekcja IV [Zmiana danych i NEI]

Art. 31. Właściciel danej instytucji ma prawo do zmiany jej danych, oprócz nazwy oraz siedziby, które to zmienia Naczelnik MUN na wniosek właściciela.
Art. 32. Numer Ewidencyjny Instytucji, w skrócie NEI, jest numerem identyfikacyjnym każdej instytucji wpisanej do Ewidencji Instytucji.
Art. 33. Numer Ewidencyjny Instytucji ma format INXXXXX, gdzie "XXXXX" jest kolejnym numerem instytucji (począwszy od 10000).
 

Rozdział VI
[Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy]

Art. 34. Uchyla się Ustawę Sejmu o Ewidencji Instytucji z dnia 29 listopada 2021 roku.
Art. 35. Usuwa się Urząd Wniosków na rzecz działalności MUN, przez co:

 1. Art. 3. Ust. 1 Ustawy Sejmu o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku otrzymuje brzmienie "poprzez wniosek do Prezydenta IV Republiki Muratyki",
 2. Art. 6. wspomnianej ustawy otrzymuje brzmienie: "Wniosek o nadanie obywatelstwa muratyckiego składa się do Prezydenta IV Republiki Muratyki według ustalonego wzoru.",
 3. Art. 10. wspomnianej ustawy otrzymuje brzmienie: "Wniosek o przywrócenie obywatelstwa muratyckiego składa się do Prezydenta IV Republiki Muratyki według ustalonego wzoru.",
 4. Art. 24 wspomnianej ustawy zmienia się w Art. 24b i dodaje Art. 24a o treści: "Prezydent IV Republiki Muratyki może zlecić Muratyckiemu Urzędowi Nadzorczemu przyjmowanie wniosków o nadanie lub przywrócenie obywatelstwa, lecz nie ich rozpatrywanie".

Art. 36. Zmienia się treść Ustawy Sejmu – Kodeks Karny z dnia 28 października 2021 roku w następujący sposób:

 1. Art. 9 otrzymuje brzmienie "Karze pozbawienia wolności do miesiąca lub grzywny wyższej niż 2 500 jordów podlega:",
 2. Art. 10 otrzymuje brzmienie "Karze pozbawienia wolności do 14 dni lub grzywny mniejszej niż 3 000 jordów podlega:".

Art. 37. Nakłada się obowiązek rejestracji w ZSM wszystkim mieszkańcom i obywatelom Muratyki, którzy posiadają chociaż jedną instytucję w terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości od 250 do 2500 jordów.
Art. 38. Zleca się MUN wykonanie migracji ewidencji instytucji z aktualnej lokalizacji do ZSM, w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 39. Powołuje się Federanta Patryka Romanowa van Rockwell (NIO 0402220020) na pierwszego Naczelnika Urzędu Nadzorczego, jako osobę dotychczas zarządzającą ZSM.
Art. 40. Niniejsza ustawa wchodzi w życie dnia 5 marca 2022 roku, lecz w przypadku ogłoszenia ustawy w terminie mniejszym niż 3 dni przed dniem 5 marca 2022 r., ustawa wchodzi w życie w terminie 3 dni po ogłoszeniu.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

No to w takim razie ja pozwolę sobie zabrać głos. Zanim przejdę do uwag co do ustawy poproszę Pana @FPvR o przedstawienie Wysokiemu Sejmowi krótkiego sprawozdania z postępu prac nad stroną. W artykule 37 projektu nakładamy obowiązek rejestracji na na stronie wszystkich obywateli i mieszkańców więc tu rodzi się pytanie - czy strona jest na tyle doszlifowana, że możemy na to ludziom pozwolić?

Jednocześnie, żeby umożliwić odpowiedź przedłużam debatę do jutra godziny 21:00.

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Mam pytanie do inicjatora ustawy. Jaki sens ma zapisanie w ustawie prezesa/właściciela, jakiekolwiek osoby obdarzonej osobowością prawną? Czy to napewno zgodne z higieną ustawową?

Edited by Grzegorz Szarak

1113.png

Grzegorz Szarak von Hohenburg

Link to comment
Share on other sites

W dniu 23.03.2022 o 21:15, Grzegorz Szarak napisał:

Mam pytanie do inicjatora ustawy. Jaki sens ma zapisanie w ustawie prezesa/właściciela, jakiekolwiek osoby obdarzonej osobowością prawną? Czy to napewno zgodne z higieną ustawową?

W sumie to fakt. Zamiast wyznaczania kolejnej osoby na nową posadę lepiej powierzyć tę funkcję Państwowym Służbom Informatycznym które właśnie po to chyba są, żeby zarządzać forum i państwem od strony technicznej.

Nie wyklucza to włączenia nowej osoby w szeregi PSI i powierzenia jej nadzoru nad systemem ale zbędne w tym przypadku wydaje mi się rozdrabnianie tego na kolejne urzędy.

 • Like 1

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Dobra, bo to już jest dramat normalnie. Nie jestem w stanie nie złamać w tym wypadku, bo to jest jedna z ważniejszych ustaw które procedowaliśmy w tym przybytku dlatego proszę kolejny (i zdaje się ostatni) raz Pan Posła @FPvR o ustosunkowanie się i przedstawienie swoich ewentualnych i tak hucznie zapowiadanych poprawek.

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Spokojnie, spokojnie, cierpliwie czekać...

(—) Federant Patryk van Rockwell
Lord Architekt Muratyki

Link to comment
Share on other sites

Dobra, to już jest przesada. W związku z nieaktywnością Posła @FPvR uznaję, że projekt został przez niego wycofany. Nie będę wspominał jak bardzo naruszyliśmy terminy przewidziane w regulaminie Sejmu... No nic, przechodzimy do kolejnego punktu obrad tj. Projektu poprawki do ustawy SM o obywatelstwie muratyckim autorstwa @Waksman:

Cytat

projekt
Ustawa Sejmu Muratyckiego
zmieniająca zapis Ustawy o obywatelstwie

z dnia XX.XX.XXXX r.

Art. 1. Do artykułu 13 Ustawy Sejmu Muratyckiego o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku dodaje się ustęp 5 o brzmieniu: "W przypadku uchwalenia przez Sejm uchwały pozbawiającej osobę obywatelstwa w przypadku kiedy osoba dopuszcza się działania haniebnego w lub poza granicami IV Republiki Muratyki".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

Debata nad projektem potrwa do dnia 17 kwietnia godziny 00:30 chyba, że któryś z panów posłów złoży stosowny wniosek formalny.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Ja również wyrażam poparcie dla wniosku. Zanim jednak przejdziemy do głosowania chciałbym złożyć wniosek formalny o wykluczenie z obrad nieaktywnych obywateli:

 1. Tymoteusz Dostojewski,
 2. Piotr Romanow,
 3. Federant Patryk van Rockwell,
 4. Damiano á-la-Triste,
 5. Leszek Ebe,
 6. Ivan Groszakov.

Aby wniosek został zatwierdzony potrzebuje poparcia jeszcze dwóch posłów.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Na podstawie ustępu 1 artykułu 30 Konstytucji IV Republiki Muratyki pozbawiam prawa głosu w tym głosowaniu:

 1. Tymoteusza Dostojewskiego,
 2. Piotra Romanowa,
 3. Federanta Patryka van Rockwella,
 4. Damiano á-la-Triste,
 5. Leszka Ebe,
 6. Ivana Groszakova.

Przechodzimy do głosowania. Potrwa ono do dnia 19 kwietnia godziny 2:00:

Cytat

KARTA DO GŁOSOWANIA

Kaspar Waksman-Dëter: ZA
Albert Fryderyk de Espada:
Grzegorz Szarak von Hohenburg:

DW: @Albert Fryderyk de Espada @Grzegorz Szarak

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Kończę głosowanie. Głos oddało 3 z 3 posłów. Wszyscy byli ZA. Niniejszym ogłaszam, że Sejm projekt przyjął. Proszę @Prezydent Muratyki o jego podpisanie i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Tymczasem przechodzimy do kolejnego punku porządku dziennego obrad tj. Projekt ustawy SM zmieniający zapis Ustawy o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki autorstwa @Albert Fryderyk de Espada:

Cytat

projekt
Ustawa Sejmu Muratyckiego
zmieniająca zapis Ustawy o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki

z dnia XX.XX.XXXX r.

 

Art.1. Zmienia się "Rozdział V [Przepisy końcowe]" na "Rozdział VI [Przepisy końcowe]".

Art.2. Do Ustawy o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki dodaje się "Rozdział V [Terytoria Zależne]

Art.3. Do Rozdziału V [Terytoria Zależne] dodaje się następujące artykuły:

 1. Art.23. Status Terytorium Zależnego otrzymują obszary będące podległe pod jurysdykcję IV Republiki Muratyki lecz nie wchodzącą w skład żadnej jednostki administracyjnej wymienionej w Rozdziale I i IV.
 2. Art.24. Władzę zwierzchnią nad Terytorium Zależnym sprawuje Prezydent IV Republiki Muratyki.
 3. Art.25. Prezydent może powołać Gubernatora Terytorium Zależnego w drodze stosownego ukazu, który w jego imieniu będzie pełnił powierzone mu obowiazku.
 4. Art.26. Gubernator ma za zadanie administrować podległym terytorium, dbać o bezpieczeństwo jego i jego mieszkańców oraz dbać o przestrzeganie prawa na obszarze Terytorium Zależnego.
 5. Art.27. Gubernator stanowi prawo lokalne obejmujące dane terytorium, które jest zgodne z prawem obowiązującym i w żaden sposób z nim nie koliduje. 

Art.4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Debata potrwa 24 godziny do dnia 19 kwietnia godziny 19.

Panie Pośle Wnioskodawco, pragnę na samym początku zapytać o motywy powyższej poprawki. Czy według Pana Posła IV Republika Muratyki powinna posiadać zamorskie terytoria zależne? No i przede wszystkim - czym terytorium zależne różni się od republiki autonomicznej? Bo albo ja głupi, albo po prostu żadnych różnic nie ma...

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Przede wszystkim zasadniczą różnicą miedzy Terytorium Zależnym a Republiką Autonomiczną jest fakt że Republika Autonomiczna z zasady posiada obywateli oraz jaką formę władzy samorządowej. Terytoria z założenia nie są połączone pod żadną jednostkę samorządu terytorialnego IV Republiki a władzę nad Terytorium sprawuje bezpośrednio lub pośrednio Prezydent. Same Terytoria Zależne w moim zamyśle mają posłużyć jako formę rozwinięcia potencjalnej narracji właśnie poprzez przejęcie jakiegoś terytorium tymczasowo lub na dłuższy okres czasu. Innym przykładem jaki nasuną mi się przy tworzeniu tej koncepcji jest potencjalne tworzenie czegoś na wzór stref okupacyjnych podczas wojny w której Muratyka może brać udział. Oczywiście drugi przykład jest dość mało realny to jednak zawsze może się wydarzyć. 

Skupiłbym się bardziej pierwszej kwestii czyli właśnie na potencjalnej ekspansji terytorialnej. Odpowiadając na pytanie "Czy według Pana Posła IV Republika Muratyki powinna posiadać zamorskie terytoria zależne?" powiem że niekoniecznie, to znaczy nie widzę zbytniego sensu pochłaniania ogromnych połaci terenu kiedy nie ma kto na nim mieszkać, inaczej wygląd to w przypadku niewielkich obszarów które mogą się nam przydać. Przykład ? Niech będzie nim mój projekt stworzenia linii kolejowej z Koribi do Weinladu ( kolonii MAW na Nordacie którą planowałem razem z prezydentem @Piotr Romanow), sama linia kolejowa miała biec wzdłuż wybrzeża przez ziemię niczyją i postać przy współpracy MAW i Muratyki, niestety problemy z zatwierdzeniem traktatu o nawiązaniu stosunków na tą chwilę przekreśliły te plany chociaż ja jeszcze z nich nie zrezygnowałem. W każdym razie ewentualne przejęcie terenu którym miała by cieć kolej jest w mojej opinii dość ważne ale przyłączanie tego terenu do Koribi mija się z celem stąd pomysł Terytorium Zależnego.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Wysoka Izba wybaczy, z głowy mi wyleciało... Kończę debatę, zaczynamy głosowanie.  Na podstawie ustępu 1 artykułu 30 Konstytucji IV Republiki Muratyki pozbawiam prawa głosu w tym głosowaniu:

 1. Tymoteusza Dostojewskiego,
 2. Piotra Romanowa,
 3. Federanta Patryka van Rockwella,
 4. Damiano á-la-Triste,
 5. Leszka Ebe,
 6. Ivana Groszakova.

Głosowanie potrwa do dnia 23 kwietnia godziny 2:30:

Cytat

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

Kaspar Waksman-Dëter: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Albert Fryderyk de Espada:
Grzegorz Szarak von Hohenburg:

 

DW: @Albert Fryderyk de Espada @Grzegorz Szarak

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Cytat

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

Kaspar Waksman-Dëter: WSTRZYMUJĘ SIĘ

Albert Fryderyk de Espada: ZA

Grzegorz Szarak von Hohenburg: PRZECIW

 

 • Like 1

1113.png

Grzegorz Szarak von Hohenburg

Link to comment
Share on other sites

Kończę głosowanie. Głos oddało 3 z 3 posłów:

1 poseł był ZA,
1 poseł był PRZECIW,
1 poseł się WSTRZYMAŁ.

Niniejszym ogłaszam, że Sejm projekt odrzucił. Przechodzimy do ostatniego projektu ustawy przewidzianego w porządku dziennym tego posiedzenia, tj. projektu ustawy "Dla Ojczyzny" autorstwa @Waksman:

Cytat

projekt
USTAWA "DLA OJCZYZNY"
z dnia xx xx 2022 roku

Art. 1. W Ustawie SM o działaniu i organizacji Wielkiej Armii Republiki z dnia 19 listopada 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 9 na: "Zwierzchnictwo nad Wielką Armią Republiki sprawuje Prezydent IV Republiki Muratyki. W drodze odpowiedniego Ukazu może powołać Hörenkommendanta WAR, który dowodzi armią w porozumieniu z Prezydentem. Hörenkommendantem może zostać tylko i wyłącznie obywatel IV Republiki Muratyki nie posiadający innych obywatelstw."

Art. 2. W Ustawie SM o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki z dnia 31 października 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 10 na: "Gmina jest podstawową jednostką podziału każdego Ulenu. Na jej czele stoi Dyrektor mianowany przez Prezydenta Uleńskiego w drodze rozporządzenia. Dyrektorem gminy może zostać tylko i wyłącznie obywatel IV Republiki Muratyki."

Art. 3. W Ustawie SM o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki z dnia 31 października 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 12 na: "Prezydent Uleński stoi na czele Ulenu. Powoływany jest przez Prezydenta IV Republiki Muratyki w drodze Ukazu. Prezydentem Uleńskim może zostać tylko i wyłącznie obywatel IV Republiki Muratyki."

Debata potrwa 24 godziny do dnia 24 kwietnia godz. 19:20.

Wysoka Izbo,
zdaję sobie sprawę z tego, że jest nas naprawdę mało. Nie może to być jednak przeszkodą na utrwalenie w świadomości ludzi prawdziwego patriotyzmu, tj. oddaniu IV Republice. To oddanie nie polega oczywiście na tym, że trzeba działać tylko i wyłącznie w Muratyce. Tu bardziej chodzi o kwestie piastowania ważnych funkcji jak na przykład Hörenkommendant WAR. Nie może być tak, żeby to stanowisko piastowała osoba z obywatelstwami innymi niż muratyckie. Dlaczego? Taki dowódca ma dostęp do danych ściśle tajnych i przeznaczonych tylko dla najwyższych przedstawicieli władz muratyckich. Jeśli takim dowódcą zostanie osoba z innymi obywatelstwami nie mamy gwarancji, że ta nie będzie tych ważnych informacji sprzedawała innym krajom co bezpośrednio godzi w interesy IV Republiki Muratyki. Właśnie dlatego zdecydowałem się na zaproponowanie powyższego projektu. Obrońmy ojczyznę przed obcymi mocarstwami!

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Projekt sam w sobie słuszny i tworzony w szczytnym celu ale wyrażę wobec niego ponownie swoje obawy. O tyle co wymóg posiadania obywatelstwa jest oczywisty do pełnienia ważniejszych funkcji w państwie to wykluczanie przy tym posiadania innych obywatelstwa jest bynajmniej w mojej opinii zbędne i niepotrzebne. Takie hermetyzowanie naszego społeczeństwa może i zapewni nam większą namiastkę bezpieczeństwa kosztem przymusu do pozostania praktycznie tylko w naszym kraju. 

Wart też zaznaczyć że to jednak prezydent powołuje Horekomendanta WAR i wątpię czy jakąkolwiek osoba znalazła by się na tym stanowisku była by w stanie podjąć tą decyzję na tyle lekkomyślnie i bez zastanowienia że stanowisko Hörenkomendanta mogła by piastować osoba do której mamy bynajmniej zastrzeżenia w zaufaniu.

Mogę zaproponować zmianę w postaci wymogu nie piastowania żadnego ważnego stanowiska politycznego w innym państwie. Chociaż ta opcja również może być zbędna.

Osobiście cały projekt gdyby wszedł w życie postawiłby mnie przed bardzo ciężkim i nieprzyjemnym wyborem którego po prostu nie dokonam. Dlaczego miałbym ograniczać się do działania tylko w jednej mikronacji skoro możemy działać na rzecz nie tylko naszego państwa ale i innych państw ciągle kurczącego się v-świata.

 

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Osobiście nie widzę sensu w tym projekcie. Wydaje mi się, że na spokojnie można powoerzyć pełnienie wyżj wymienionych funkcji będąc jednocześnie obywatelem innego kraju. Ktoś może szpiegować nawet nie mając obywatelstwa. Niepotrzebnie zrażamy ludzi, którzy obecnie mają inne obywatelstwo i nie koniecznie są skorzy je przucić.

1113.png

Grzegorz Szarak von Hohenburg

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share