Umowa między IV Republiką Muratki, a Związkiem Winkulijskim

Umowa o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Związkiem Winkulijskim, a IV Republiką Muratyki sporządzona w Kanugardzie 21 kwietnia 2022 roku Wysokie Umawiające się Strony: Jego Królewska Mość Alfred Fabian, Król Związku Winkulijskiego, Pan Lehnsbergii i Trinitzu, Albionu, Nowej Winkulii, Osaczeska, Siyah, Volkianu i Winewy w imieniu Związku Winkulijskiego oraz Jego Ekscelencja Grzegorz Szarak von Hohenburg, III Prezydent IV Republiki Muratyki w imieniu Republiki Muratyki uzgodniły, co następuje:

Artykuł I

1. Wysokie Umawiające się Strony, zwane dalej „Stronami”, uznając swą państwowość oraz suwerenność jako podmiotów prawa międzynarodowego nawiązują oficjalne stosunki dyplomatyczne.

2. Strony we wzajemnych stosunkach wyrzekają się przemocy i agresji, zaś wszelkie zaistniałe spory postanawiają rozwiązywać na drodze dyplomatycznej za pomocą dostępnych środków.

Artykuł II

1. Każda ze Stron dopuszcza otwarcie swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego na terytorium drugiej Strony w celu pogłębienia stosunków pomiędzy Stronami.

2. Każdą ze Stron na terytorium drugiej Strony może reprezentować przedstawiciel dyplomatyczny powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony wysyłającej i nie uznawany za „persona non grata” przez Stronę przyjmującą.

Artykuł III

1. Przedstawiciel dyplomatyczny Strony wysyłającej zobowiązany jest przedstawić Stronie przyjmującej list akredytacyjny zaświadczający o powierzeniu mu misji dyplomatycznej. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy jedną z Wysokich Układających się Stron reprezentuje bezpośrednio głowa państwa lub minister właściwy do spraw zagranicznych.

2. Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego przez i ze Strony przyjmującej następuje poprzez uznanie go za „persona non grata”

3. W przypadku wydalenia przedstawiciela dyplomatycznego Strona przyjmująca zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela dyplomatycznego Stronie wysyłającej.

Artykuł IV

1. Przedstawicielowi dyplomatycznemu przysługuje immunitet na terenie państwa Strony przyjmującej.

2. W ramach immunitetu, na terenie Strony przyjmującej, przedstawiciel dyplomatyczny:

1) nie podlega jurysdykcji karnej Strony przyjmującej;

2) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze Strony przyjmującej;

3) korzysta z prawa do reprezentowania interesów Strony wysyłającej, w sposób uznany przez niego za właściwy;

4) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka;

5) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność.

Artykuł V 1. Każda ze Stron za pomocą złożenia odpowiedniej notyfikacji może wypowiedzieć niniejszy traktat.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem dziesiątego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie. 3. Umowa wejdzie w życie z dniem ratyfikowania go przez Strony. Umowę sporządzono w dniu 21 kwietnia 2022 roku, natomiast podpisano w dniu 22 kwietnia 2022 roku.

(-) J.E Król Związku Winkulijskiego Alfred Fabian von Tehen – Dżek

(-) Prezydent IV Republiki Muratyki Grzegorz Szarak von Hohenburg