Ustawa o zmianie Ustawy „Dla Ojczyzny” oraz Podziale Administracyjnym

Art. 1. W Ustawie „Dla Ojczyzny” z dnia 25 kwietnia 2022 roku wykreśla się artykuł 2, a w ustawie o podziale administracyjnym z dnia 31 października 2022 roku artykuł 10 przyjmuje brzmienie: „Gmina jest podstawową jednostką podziału każdego Ulenu. Na jej czele stoi Dyrektor mianowany przez Prezydenta Uleńskiego w drodze rozporządzenia.”.

Art. 2. W Ustawie o podziale administracyjnym z dnia 31 października 2022 roku dodaje się artykuł 10a, który przyjmuje brzmienie: „Dyrektor gminy może powołać Freutreggëra, który zarządza freutem oraz miejscowościami mu podległymi w porozumieniu z Dyrektorem gminy. Powołanie następuje poprzez wydanie odpowiedniego zarządzenia przez Dyrektora gminy.”.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki