Ustawa Specjalna Sejmu Muratyckiego o powołaniu Służby Wywiadu i Kontrwywiadu „Varenlen”

Art. 1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu utworzenie oraz opisanie funkcjonowania służby wywiadu i kontrwywiadu „Varenlen”.

Art. 2. Varenlen funkcjonuje jako służba wywiadu oraz służba kontrwywiadu IV Republiki Muratyki podporządkowana bezpośrednio Wielkiej Armii Republiki.

Art. 3. Varenlen podlega i odpowiada bezpośrednio przed Hörenkomendantem WAR lub Prezydentem IV Republiki Muratyki.

Art. 4. Hörenkomendant za aprobatą Prezydenta może powołać Förskomendanta który przejmie ich obowiązki.

Art. 5. Varenlen ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne IV Republiki Muratyki.

Art. 6. Varenlen zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania IV Republiki Muratyki działając na terenie kraju jak i po za jego granicami.

Art. 7. Funkcjonariusze Varenlen mają prawo zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa uwzględnione w Kodeksie Karnym.

Art. 8. Varenlen ma prawo przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki nie wykraczające poza prawo aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania państwa.

Art. 9. Varenlen dzieli się na następujące formacje:

  • Dywizja Bezpieczeństwa 
  • Dywizja Wywiadu i Kontrwywiadu
  • Dywizja Naukowo-Badawcza
  • Biuro Szyfrów

Art. 10. Dywizja Bezpieczeństwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony urzędników państwowych oraz budynków i obiektów rządowych w granicach i poza granicami państwa.

Art. 11. Dywizja Wywiadu i Kontrwywiadu odpowiada za utrzymywanie bezpieczeństwa państwa identyfikując potencjalne zagrożenia oraz zabezpieczanie ich wraz z kluczową dokumentacją.

Art. 12. Dywizja Naukowo-Badawcza odpowiada za wsparcie naukowe dla Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Varenlen oraz zbiera i przechowuje kluczowe informacje dla WAR oraz rządu IV Republiki.

Art. 13. Biuro Szyfrów odpowiada za zabezpieczanie dokumentów państwowych i wojskowych zawierających kluczowe informacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Art. 14. Dostęp do zaszyfrowanych dokumentów mają jedynie Hörenkomendantem, Prezydent IV Republiki oraz osoby przez nich upoważnione.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki