Ukaz PRM 6/V/22 ws. powołania przedstawiciela dyplomatycznego

Art.1. Na podstawie ustępu 1 Artykułu II Umowy między IV Republiką Muratyki, a Związkiem Winkulijskim powołuje się przedstawicielstwo dyplomatyczne na terytorium Związku Winkulijskiego w celu pogłębienia stosunków pomiędzy Stronami.

Art.2. Na stanowisko przedstawiciela dyplomatycznego IV Republiki Muratyki na terytorium Związku Winkulijskiego powołuje się Grzegorza Szaraka von Hohenburg.

Art.3. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki