Traktat pomiędzy Muratyką, a Czesnoradem ws. wspólnego forum

Zawarty w Zwierzogrodzie dnia 5 maja 2022 roku

Wysokie Układające się Strony:

Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych
Włodzimierz Molotin
w imieniu własnym i Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Oraz

p.o. Prezydenta IV Republiki Muratyki
Kaspar Waksman-Deter
w imieniu własnym i IV Republiki Muratyki

postanawiają, co następuje:

ARTYKUŁ I.
Od dnia 5 maja godziny 23:59 Republika Socjalistyczna Czesnoradu i IV Republika Muratyki działać będą na wspólnym forum pod adresem – https://muratyka.nordata.pl/forum.

ARTYKUŁ II.
Aby całym miejscem lepiej się zarządzało powołuje się do życia „Nordackie Konsorcjum Informatyczne” – organizację, która będzie administrowała całym forum tak muratyckim, jak i Czesnoradzkim. Pieczę nad NKI sprawują Państwowe Systemy Informatyczne IV Republiki Muratyki.

ARTYKUŁ III.
Aby wiadomo było, że forum to jest wspólne zmieniony zostanie nagłówek strony, do którego doda się nazwę oraz godło Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

ARTYKUŁ IV.
Pomimo działania na jednej stronie i w jednym systemie fora Muratyki i Czesnoradu są od siebie niezależne, tak samo jak dwa te państwa.

ARTYKUŁ V.
Wysokie Układające się Strony zgadzają się w terminie nie później niż do 10 maja przyjąć stosowne prawo które stwierdza, że przytoczone w Artykule II Nordackie Konsorcjum Informatyczne jest właścicielem i administratorem całego forum.

ARTYKUŁ VI.
Aby równowagę zachować strona czesnoradzka ma nie później niż do 10 maja wyznaczyć osobę, której zostaną nadane uprawnienia administratorskie, aby mogła w Nordackim Konsorcjum Informatycznym służyć narodom muratyckiemu i czesnoradzkiemu. Administratorzy w NKI są sobie równi, i niezależnie od pochodzenia wnioskującego zajmują się wnioskami dotyczącymi obu części forum.

ARTYKUŁ VII.
Mając na uwadze wzajemną przyjaźń i chęć szerszej współpracy Wysokie Układające się Strony zgadzają się na wzajemnie uproszczenie procedur uzyskiwania obywatelstwa dla obywateli Wysokich Stron.

ARTYKUŁ VIII.
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Wysoko Układającą się Stronę w każdej chwili z obowiązkiem powiadomienia o tym drugiej strony. Data, po której umowa wygaśnie nie może być wcześniejsza niż 2 tygodnie po wystawieniu drugiej stronie stosownej noty dyplomatycznej.

ARTYKUŁ IX.
Wszelakie przepisy, których umowa ta nie przewiduje mogą zostać do niej dodane przy zgodzie obu stron jako stosowny aneks.

/-/ p.o Prezydenta IV Republiki Muratyki

/-/ Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu
Włodzimierz Molotin