Rozporządzenie PKU 2/IV/2022 ws. nadania orderów.  

Art.1. Za wyróżniające się zasługi w wielu dziedzinach życia Koribi w całym okresie jej istnienia na mocy danego mi prawa odznacza się pana Kaspara Waksmana-Dëtera orderem Fortjent Koribne.

Art.2. Wzór medalu oraz baretki powyższego orderu przedstawia Załącznik 1.

Art.3. Za wyróżniające się zasługi w wielu dziedzinach życia Koribi w całym okresie jej istnienia na mocy danego mi prawa odznacza się pana Grzegorza Szaraka von Hohenburg.

Art.4. Wzór medalu oraz baretki powyższego orderu przedstawia Załącznik 2.

Art.5. Za zasługi w pomocy organizowana i współtworzenia współpracy międzynarodowej między STAR Labs oraz FUMB na mocy danego mi prawa odznacza się pana Leszka Ebe-Grüner orderem Przyjaciela Koribi.

Art.6. Wzór medalu oraz baretki powyższego orderu przedstawia Załącznik 3.

Art.7. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i podpisania.

/-/ Prezydent Koribjskiego Ulenu

Załącznik 1 (Kaspar Waksman-Dëter)

Medal i Baretka Fortjent Koriben

Załącznik 2 (Grzegorz Szarak von Hohenburg)

Medal i Baretka Fortjent Koriben

Załącznik 3 (Leszek Ebe-Grüner)

Medal i Baretka Przyjaciela Koribi