Ustawa „Dla Ojczyzny”

Art. 1. W Ustawie SM o działaniu i organizacji Wielkiej Armii Republiki z dnia 19 listopada 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 9 na: „Zwierzchnictwo nad Wielką Armią Republiki sprawuje Prezydent IV Republiki Muratyki. W drodze odpowiedniego Ukazu może powołać Hörenkommendanta WAR, który dowodzi armią w porozumieniu z Prezydentem. Hörenkommendantem może zostać tylko i wyłącznie obywatel IV Republiki Muratyki nie pełniący w innych państwach analogicznej funkcji tj. Dowódcy obcej armii lub Ministra Obrony Narodowej/Spraw Wojskowych.”

Art. 2. W Ustawie SM o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki z dnia 31 października 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 10 na: „Gmina jest podstawową jednostką podziału każdego Ulenu. Na jej czele stoi Dyrektor mianowany przez Prezydenta Uleńskiego w drodze rozporządzenia. Dyrektorem gminy może zostać tylko obywatel IV Republiki Muratyki.”

Art. 3. W Ustawie SM o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki z dnia 31 października 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 12 na: „Prezydent Uleński stoi na czele Ulenu. Powoływany jest przez Prezydenta IV Republiki Muratyki w drodze Ukazu. Prezydentem Uleńskim może zostać tylko obywatel IV Republiki Muratyki.”

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki