Ustawa o zmianie Ustawy o Ewidencji Instytucji

Art. 1. W ustawie Sejmu Muratyckiego o Ewidencji Instytucji:

  1. zmienia się brzmienie Ust. 3, Art. 5. na: Typ instytucji (instytucja prywatna, instytucja państwowa, gazeta, partia polityczna, Monërskap)”,
  2. do Art. 15. dodaje się ustęp 7 o treści: „MNR – Monërskap”,
  3. Art. 4 zamienia się na Art. 4a i dodaje Art. 4b o treści: „Szczególnym typem instytucji jaką może zarejestrować jest Monërskap, czyli grupa firm, których bezpośrednim właścicielem jest jeden mieszkaniec, obywatel, spółka lub zarząd”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Wiceprezydent IV Republiki Muratyki