Ustawa o kryteriach uznawania innych mikronacji

Rozdział I
[Informacje ogólne]

Art. 1. Niniejsza ustawa określa tryb oraz kryteria jakie musi spełnić mikronacja, aby została uznana przez IV Republikę Muratyki za pełnoprawny podmiot na arenie międzynarodowej.
Art. 2. Mikronację uznaje się poprzez stosowny Ukaz Prezydenta IV Republiki Muratyki.
Art. 3. Wycofać uznanie mikronacji (unieważnić Ukaz o uznaniu) może tylko Sejm w drodze stosownej uchwały.
Art. 3a. Wyjątkiem do art. 3 jest sytuacja w której dana mikronacja przestała być aktywna lub pojawiło się z jej strony poważne zagrożenie dla IV Republiki Muratyki. Wtedy wycofać uznanie może również Prezydent IV Republiki Muratyki.

Rozdział II
[Kryteria uznania mikronacji]

Art. 4. Aby można było uznać mikronację musi ona spełnić następujące kryteria:

  1. Posiada własne forum dyskusyjne (bądź dział na forum w przypadku państw stowarzyszonych),
  2. Posiada co najmniej 2 obywateli,
  3. Istnieje od minimum 1 miesiąca i wykazuje się aktywnością przekraczającą 50 postów w ciągu 1 miesiąca,
  4. Posiada określone terytorium i suwerenną władzę,
  5. Nie wyraża wrogości wobec IV Republiki Muratyki, nie zagrażać jej bytowi oraz interesom,
  6. Jej władza nie może świadomie tolerować posiadania kilku tożsamości przez jednego mieszkańca lub obywatela.

Rozdział III
[Prowadzenie listy państw uznawanych]

Art. 5. Wszystkie państwa uznane przez IV Republikę Muratyki muszą być spisane i opublikowane w publicznie dostępnym miejscu (takim jak strona lub forum) przez Prezydenta. Prezydent może wyznaczyć daną osobę do prowadzenia takowej listy stosownym Ukazem.
Art. 6. Ilekroć zajdzie zmiana w uznaniu danej mikronacji, Prezydent lub osoba upoważniona winien/winna dokonać aktualizacji listy.

Rozdział IV
[Przepisy końcowe]

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia

/-/ Wiceprezydent IV Republiki Muratyki