Rozporządzenie PAU 1/I/2022

Art.1 Powołujemy na urząd mera miasta Azymucka Góra Pana Kaspara Waksmana-Dëtera.

Art.2 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent Azymuckiego Ulenu
Piotr Romanow