Ustawa specjalna SM regulująca zasady jego działania

ROZDZIAŁ I
[Informacje ogólne]

Art. 1. Niniejsza ustawa ustala oraz reguluje zasady działania Sejmu Muratyckiego jako władzy ustawodawczej na terenie IV Republiki Muratyki.

ROZDZIAŁ II
[Posiedzenia]

Art. 2. Pierwsze, organizacyjne posiedzenie Sejmu Muratyckiego otwierane i prowadzone jest przez Marszałka Wielkiego Seniora Sejmu Muratyckiego lub Prezydenta IV RM.

Art. 3. Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego otwiera posiedzenie gdy do rozpatrzenia zgłoszono min. 1 projekt (ustawy lub uchwały). Na podstawie wniosku formalnego posiedzenie można utajnić. Poprzez utajnienie rozumie się przeprowadzenie debaty oraz głosowanie w dziale do którego dostęp posiadają tylko i wyłącznie obywatele IV Republiki Muratyki

Art. 4.
1. Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego zwołuje posiedzenie nadzwyczajne Sejmu Muratyckiego w wymagających tego sytuacjach na wniosek Prezydenta IV RM lub trzech deputowanych.
2. Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego zwołuje posiedzenie nadzwyczajne w przypadku, gdy złożono projekt uchwały o samorozwiązaniu Sejmu Muratyckiego.

Art. 5. 
1. Debata winna trwać min. 24h a maksymalnie 3 dni. Termin ten można wydłużyć jeśli większość posłów wyrazi taką chęć.
2. W drodze wniosku formalnego debata może zostać zakończona przed upływem czasu określonego przez Marszałka Wielkiego.

Art. 6.
1. W trakcie trwania debaty posłowie mogą składać poprawki do przedstawianych projektów.
2. W przypadku gdy projektodawca lub inny poseł nie wyrazi zastrzeżeń co do zaprezentowanych poprawek, uznaje je się za przyjęte i nanosi się je na przedstawiony projekt.
3. W przypadku gdy projektodawca lub inny poseł wyrazi zastrzeżenia co do zaprezentowanych poprawek, te zostają odpowiednio ponumerowane i są głosowane razem z przedstawionym projektem.

Art. 7. Głosowanie winno trwać min. 24h a maksymalnie 48h.

Art. 8. W przypadku gdy jeden z posłów Sejmu Muratyckiego jest nieaktywny i nie bierze czynnego udziału w jego posiedzeniu lub gdy zachowanie jego uwłacza godności Sejmu lub uniemożliwia on dalsze prowadzenie obrad, może on zostać na podstawie wniosku formalnego wykluczony z dalszego udziału w danym posiedzeniu.
 

ROZDZIAŁ III
[Wnioski formalne]

Art. 9. Wnioski formalne są formą dokumentu składaną ustnie przez posłów Sejmu Muratyckiego, które dotyczą tylko i wyłącznie przebiegu prowadzonego posiedzenia.

Art. 10. Aby wniosek formalny wszedł w życie musi go poprzeć co najmniej 3 posłów, w innym wypadku jest on odrzucany. W przypadku wątpliwości Marszałek Wielki może zarządzić głosowanie nad wnioskiem formalnym, który wówczas musi uzyskać zwykłą większość głosów, aby został przegłosowany.

ROZDZIAŁ IV
[Postanowienia końcowe]

Art. 11. Uchyla się ustawę specjalną Sejmu Muratyckiego regulującą zasady jego działania z dnia 15 kwietnia 2020 roku, wraz z jej późniejszymi zmianami.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki