Ustawa o Ewidencji Instytucji

zawierająca poprawkę z dnia 3 marca 2022 roku

ROZDZIAŁ I
[Informacje ogólne]

Art. 1. Ewidencja Instytucji jest elementem systemów informatycznych IV Republiki Muratyki, w którym prowadzi się ewidencję wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie IV Republiki Muratyki.

Art. 2. Prawo dodawania przedsiębiorstw do Ewidencji Instytucji posiada Prezydent IV Republiki Muratyki, minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki oraz pracownicy Państwowych Służb Informatycznych.

Art. 3. Ewidencja Instytucji podlega bezpośrednio pod zarząd Państwowych Służb Informatycznych.

ROZDZIAŁ II
[Rejestracja instytucji]

Art. 4a. Każdy mieszkaniec IV Republiki Muratyki ma prawo do zarejestrowania instytucji, aby ta widniała w Ewidencji Instytucji.

Art. 4b. Szczególnym typem instytucji jaką może zarejestrować jest Monërskap, czyli grupa firm, których bezpośrednim właścicielem jest jeden mieszkaniec, obywatel, spółka lub zarząd.

Art. 5. Rejestracja instytucji odbywa się poprzez wniosek w Urzędzie Wniosków, w którym petent musi podać poniższe informacje:

 1. Nazwa instytucji,
 2. Właściciel instytucji,
 3. Typ instytucji (instytucja prywatna, instytucja państwowa, gazeta, partia polityczna, Monërskap),
 4. Logo instytucji.

Art. 6. Rozpatrywaniem wniosków o rejestrację instytucji zajmuje się minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki. W przypadku gdy taka osoba nie jest powołana rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Prezydent IV Republiki Muratyki.

Art. 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Prezydent, minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki lub pracownik Państwowych Służb Informatycznych mają prawo do założenia profilu instytucji w Ewidencji Instytucji.

ROZDZIAŁ III
[Archiwizacja instytucji]

Art. 8. Gdy właściciel danej instytucji nie będzie obecny na forum IV Republiki Muratyki przez min. miesiąc Prezydent lub minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki może wystąpić do Państwowych Służb Informatycznych z wnioskiem o archiwizację instytucji.

Art. 9. Poprzez archiwizację instytucji rozumie się przeniesienie profilu instytucji do kategorii „Archiwum” w bazie danych Ewidencji. Archiwum jest ogólnodostępną kategorią, do której wgląd ma każdy. Zabrania się całkowitego usuwania instytucji z Ewidencji oraz Archiwum.

Art. 10. Właściciel zarchiwizowanej instytucji może zawnioskować do Państwowych Służb Informatycznych o zmianę statusu instytucji na aktywną po swoim powrocie, ale nie wcześniej niż tydzień od powrotu na forum IV Republiki Muratyki.

ROZDZIAŁ IV
[Dokonywanie zmian w profilu instytucji]

Art. 11. Właściciel danej instytucji ma prawo do zmian niektórych danych w jej profilu. Tymi danymi są:

 1. Opis instytucji,
 2. Nazwa stanowiska właściciela instytucji.

Art. 12. W przypadku zmiany loga, nazwy lub siedziby instytucji należy zwrócić się z prośbą o dokonanie zmian do Państwowych Służb Informatycznych w specjalnym wątku na forum.

ROZDZIAŁ V
[Numer Ewidencyjny Instytucji
]

Art. 13. Numer Ewidencyjny Instytucji, w skrócie NEI, jest numerem identyfikacyjnym każdej instytucji wpisanej do Ewidencji Instytucji.

Art. 14. Numer Ewidencyjny Instytucji składa się ze znaku identyfikacyjnego (litery) oraz 10 cyfr, gdzie dwie pierwsze oznaczają dzień wpisania do EI, kolejne dwie miesiąc wpisania do EI zaś kolejne dwie rok wpisania do EI. Pozostałe cyfry oznaczają liczbę, z kolei której instytucja została zarejestrowana.

Art. 15. Znakami identyfikacyjnymi w NEI są:

 1. IPN – instytucja państwowa,
 2. IPR – instytucja prywatna,
 3. IPA – instytucja naukowa,
 4. MJS – miejscowość,
 5. PRT – partia polityczna.
 6. MNR – Monërskap

ROZDZIAŁ VI
[Przepisy końcowe]

Art. 16. Zobowiązuje się Państwowe Służby Informatyczne, aby po uchwaleniu ustawy zrealizowały jej postanowienia w artykułach 5, 9 oraz 12.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki