Ustawa o reformie systemu instytucji państwowych i prywatnych.

Art. 1. Niniejsza ustawa ma na celu reformę sposobu postępowania z nieaktywnymi instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz ich zarządzającymi.

Art. 2. W ustawie o Ewidencji Instytucji z dnia 29 listopada 2021 roku zmienia się brzmienie artykułu 8 na: „Gdy właściciel danej instytucji nie będzie obecny na forum IV Republiki Muratyki lub w dziale instytucji nie zostanie napisany żaden post przez min. miesiąc Prezydent lub minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki może wystąpić do Państwowych Służb Informatycznych z wnioskiem o archiwizację instytucji lub przenieść instytucję bezpośrednio do archiwum. Wraz z instytucją do archiwum przenosi się również dział instytucji chyba, że była ona kluczową. Stwierdzenie kluczowości instytucji wydaje Prezydent IV Republiki Muratyki lub Minister właściwy ds. wewnętrznych na podstawie wniosku.”

Art. 3. W ustawie o Ewidencji Instytucji z dnia 29 listopada 2021 roku dodaje się podpunkt 2 do artykułu 9 o brzmieniu: „Instytucje będące w archiwum ponad 60 dni mogą zostać przejęte przez dowolnego obywatela, który złoży stosowny wniosek do władz lokalnych regionu na terenie którego znajduje się siedziba danej instytucji. Przez władze lokalne regionu rozumie się Prezydenta Uleńskiego, Dyrektora Gminy lub Freutreggëra freutu.”

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ALber-de-Espada.png