Uchwała Sejmiku Muratyckiego Ulenu ws. Muratyckiej Agencji Rozwoju Rolnictwa

Art. 1 Ustawa określa zadania i organizację Muratyckiej Agencji Rozwoju Rolnictwa, zwanej dalej Agencją.

Art. 2 Siedzibą Agencji jest miasto Honkinia.

Art. 3 Nadzór nad Agencją sprawuje dyrektor powołany przez Sejmik Uleński w głosowaniu zwykłym, do czasu odwołania.

Art. 4 Zadaniem Agencji jest:

 1. inicjowanie inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 2. przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody:
  2a. w skutek klęsk żywiołowych, takich jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę;
  2b. w skutek jednostek chorobowych determinujących unicestwienie zwierząt jako profilaktykę wobec rozprzestrzeniania, takich jak: ptasia grypa, afrykański pomór świń, gąbczasta encefalopatia bydła i innych chorób zwierzęcych, dopiero odkrytych i włączonych w definicję;
 3. poprawy struktury agrarnej Muratyki, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych;
 4. powstawania i rozwoju grup producentów rolnych lub ich związków oraz spółdzielni rolników;
 5. rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii;
 6. kształcenia i informowania mieszkańców Muratyki w zakresie rolnictwa;
 7. zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;
 8. realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych.

Art. 5. Agencja realizuje zadania przez:

 1. dopłatę do inwestycji rolniczych;
 2. inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć krajowych i zagranicznych;
 3. publikację treści dostępnych w telewizji publicznej;
 4. inwestowanie w rolnictwo krajowe.