Traktat o stosunkach dyplomatycznych między
IV Republiką Muratyki i Królestwem Hawilandu

Traktat o stosunkach dyplomatycznych między
IV Republiką Muratyki i Królestwem Hawilandu

sporządzony w Nibugëslotte, 12.03.2023 roku

Umawiające się Strony:
Jego Ekscelencja Albert Fryderyk de Espada, Prezydent IV Republiki Muratyki, w imieniu IV Republiki Muratyki

oraz
Jego Ekscelencja Tadeusz I Wielki, Król Hawilandu w imieniu Królestwa Hawilandu

uzgodniły, co następuje:

Art. 1
IV Republika Muratyki oraz Królestwo Hawilandu uznają wzajemnie swoje istnienie, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2
Interesy stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
Ambasadorów chroni immunitet, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.
Strona wysyłająca musi postępować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Art. 3
Państwa Strony niniejszego traktatu tworzą działy Ambasad na swoich forach i zapewniają ich nietykalność i bezpieczeństwo.

Art. 4
Pracownicy Ambasady zwolnieni są z wszelkich opłat celnych i pocztowych oraz z podatków.

Art. 5
Przedstawiciel dyplomatyczny nie będzie podejmował żadnej działalności handlowej i zawodowej na terenie państwa przyjmującego, bez zgody władz państwowych.

Art. 6
Pełnienie funkcji przedstawiciela dyplomatycznego dobiega końca, między innymi, gdy:
państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego ze stanowiska,
państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrément.

Art. 7
Układające się Strony będą dążyły i sprzyjały do zacieśniania stosunków między narodami IV Republiki Muratyki a narodami Królestwa Hawilandu i sprzyjały wszelkim inicjatywom pomagającym ten cel osiągnąć.

Art. 8
Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie tygodnia od notyfikacji tego faktu Stronie drugiej.

Art. 9
Nawet po zerwaniu stosunków dyplomatycznych państwo-Strona jest zobowiązana szanować budynki i własność Ambasady, przenosząc je do oficjalnego Archiwum.

Art. 10
Niniejszy traktat wchodzi w życie w dniu zakończeniu procedury ratyfikacyjnej.

Prezydent IV Republiki Muratyki:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ALber-de-Espada.png

Król Hawilandu: